Prácticas laborales en empresas de Pontevedra

74

La diputación de Pontevedra pone en marcha el plan de práctica laboral 2014 para el cual pueden acogerse todo tipo de empresas de la provincia de Pontevedra. Para ello la empresa interesada debe realizar su inscripción a través de la web. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 7 de Abril de 2014.

Obligaciones de las empresas beneficiarias:

• Realizar a actividade que fundamenta a convocatoria deste plan vinculada á titulación do bolseiro asignado

• Designar un ou varios traballadores técnicos da empresa con experiencia profesional e coñecementos necesarios para actuar como titores, que se encargarán de dirixir, controlar e supervisar o programa de práctica laboral

• Facilitarlle ó bolseiro os medios técnicos necesarios para o desenvolvemento das súas tarefas

• Comunicarlle á Deputación aquelas modificacións substanciais que afecten á realización das prácticas ou, de ser o caso, a  renuncia á bolsa

Obligaciones de la Diputación:

• Aboar directamente o importe da axuda ou subvención establecida ós bolseiros

• Dar de alta na Seguridade Social ós bolseiros no código de conta de cotización que corresponda

• Contratar un seguro de responsabilidade civil

• Facer o seguimento do grao de execución e cumprimento do plan

• Emitir un certificado acreditativo do labor realizado á vista do informe de avaliación presentado polo correspondente titor

Para más información consultar las bases disponibles en http://www.depo.es/web/edepo/plan-de-practica-laboral-empresas-2014/empresas

 

marcos

View all contributions by marcos